dokumenty

  • STATUT

    Postanowienia ogólne

    § 1

    1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA HISTORII POLSKIEJ BRONI PANCERNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Tirczakowskiego zamieszkałego w Toruniu przy ulicy Leona Witkowskiego 8c/1 leg. Dow. Osobistym nr ADG 543816 wyd. przez Prezydenta miasta Torunia. zwany dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krystiana Buszmana w kancelarii notarialnej w Toruniu, ul. Chełmińskiej 3, w dniu 24 listopada 2009r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.